Làm thế nào để sử dụng chức năng MTF?

Chúng tôi đã thêm chức năng MTF cho nhiều chỉ số tích hợp của chúng tôi. Giờ đây, bạn có thể thay đổi bất kỳ khung thời gian chỉ báo nào chỉ với hai lần nhấp trong Đầu vào, sử dụng danh sách thả xuống Độ phân giải mới.

Các lập trình viên Pine có thể sử dụng cùng một tham số độ phân giải mà chúng ta sử dụng trong các chỉ số tích hợp trong các tập lệnh riêng của họ. Chỉ cần thêm nó vào tuyên bố nghiên cứu của tập lệnh, các lập trình viên giờ đây có một cách dễ dàng để thêm chức năng MTF vào tập lệnh và cho phép người dùng quyết định khung thời gian họ muốn chỉ báo chạy.

Giá trị mặc định của tham số độ phân giải có thể là bất kỳ chuỗi phân giải nào tương ứng với các giá trị trong danh sách thả xuống, với chuỗi trống ("") đại diện cho độ phân giải của biểu đồ. Sử dụng tham số sẽ tự động thêm trường nhập Độ phân giải vào Đầu vào của tập lệnh.

Ví dụ, hãy nói rằng bạn muốn sử dụng biểu đồ có độ phân giải 5m, nhưng muốn nó hiển thị Trung bình di động dựa trên độ phân giải 1D. Trước đây, bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng chức năng bảo mật:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with security", overlay=true)
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1D")
s1 = security(syminfo.tickerid, res, out, gaps=true)
plot(s1, color=color.red)


Tuy nhiên, bây giờ, bạn sẽ chỉ cần thêm độ phân giải = "D" vào cuộc gọi học tập của mình, như được hiển thị bên dưới:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with resolution", overlay=true, resolution="D")
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

Tham số độ phân giải mới cung cấp một cách dễ dàng để thêm chức năng MTF vào các tập lệnh tương đối đơn giản. Các tập lệnh Pine phức tạp hơn sẽ vẫn cần security để thực hiện các tính toán nâng cao sử dụng thông tin khung thời gian cao hơn.

Открыть график
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Referred friends Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти